تحلیل گفتمان موانع خصوصی سازی در ورزش از دیدگاه کارشناسان چاپ
2/5/1390 10:49:49 AM
تحلیل گفتمان موانع خصوصی سازی در ورزش از دیدگاه کارشناسان
خصوصی سازی به تازگی به سوی جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی و به عنوان راهکاری پذیرفتنی برای افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه حرکت کرده است،معمولاً در این راستا مشکلاتی دست به گریبان دولتها می شود ، موانع بسیاری بر سر راه خصوصی سازی پدیدار می گردد.

قسمت اول:
در این مقاله محقق از طریق روشهای تحقیق تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا قصد دارد این موانع را شناسایی نموده تا با برطرف شده مشکلات چرخ خصوصی سازی در ورزش ایران سریعتر حرکت کرده و به سر انجام مقصود برسد.
وجود اقتصاد دولتی از سالهای دور در ایران ، وجود جنگ تحمیلی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مجبور شدن دولت نوپا در دست گرفتن هرچه بیشتر اقتصاد در تمامی زمینه ها ، وجود یک نوع عدم اعتماد در بین مدیران در ورزش ، به جای اینکه برنامه محور باشیم بیشتر مدیر محور هستیم ، با رفتن یک مدیر تمام برنامه ها نیز با او خواهد رفت .
گسترش روحیه عدم اعتماد مدیران نسبت به افراد برای واگذاری امور ، گرفتار بودن ورزش ایران به یک عدم مقبولیت سلایق و عقاید در تمامی امور به طوری که ایده سوزی جای ایده سازی را پر نموده است.
عدم وجود تضمین برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش وجود برخی قوانین و مقررات دست و پا گیر و مزاحم و تعدد ابهامات در مقررات سرمایه گذاری در بخش ورزش، عدم ارائه تسهیلات حمایتی از طرف دولت در سالهای گذشته برای برآورد شدن نیازهای بخش خصوصی در ورزش است .
عدم تعريف حقوق اقتصادي ورزشها مثل حق كپي رايت، پخش تلويزيوني، تبليغات دور زمين و تبليغات روي لباس، فروش اجناس ورزشي با آرم و ... می باشد ، اینها مواردی است که ورزشهای مختلف از آنها محروم هستند ، این امر ناشی از انحصار گرا بودن اقتصاد ایران است ، به نوعی که دولت به جای اینکه حامی افراد در امر خصوصی سازی باشد به عنوان رقیب در برخی عرصه ها وارد کار زار می شود.
الگو برداری صرف از کشورهایی که راه خصوصی سازی را طی نموده اند بدون بومی کردن الگوها و در نهایت ترسی که در بدنه ورزش شاهد آن هستیم اینکه خصوصی سازی تبدیل به اختصاصی سازی گردد، جزء مهمترین موانع خصوصی سازی در ورزش ایران قلمداد می گردند.
لذا در فرایند خصوصی سازی رویه ها ، خطی مشی ها رفتارها و عملکردها در بخش دولتی و خصوصی ورزش کشور می توانند ارزیابی مجدد شوند تا سرعت کفایت و شایستگی و توانمندی ها، محور تحول، تغییر و انتخاب قرار گیرند.
بدین ترتیب حاصل اعمال چنین سیاستی نظام جدیدی راپی خواهد داشت که هدف اساسی آن ارتقای کارایی استفاده بهینه از امکانات فرصتها و بازدهی کارآمد را در ورزش در بر خواهد داشت. مقدمه خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییریافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرارگیرد.
اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی وموقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهدبود. 
همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است، در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتنداز:
افزایش بهره وری و تولید ملی دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی ،تشویق رقابت ، افزایش رفاه ملی وافزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی،صرفه جویی درهزینه های دولت ، ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور، جمع آوری نقدینگی وایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم .مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و... بر تقویت «دولت ناظر» و کاهش نقش «دولت مجری» استوار است.
توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً دراین صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام درپـی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود.
خصوصی سازی به تازگی به سوی جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی و به عنوان راهکاری پذیرفتنی برای افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه حرکت کرده است.
بسیاری از دولتها نیز برای رهایی از بار سنگین ارائه خدمات به اقدامات خصوصی روی آورده اند .
در خصوصی سازی تولید کالاها و ارائه خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال می یابد.دولتهایی در سر تا سر جهان ، خصوصی سازی را به دلایل مختلفی تجربه نموده اند.
موسساتی نظیر صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و ... به وضوح به دولتهای کشورهای درحال توسعه جهت خصوصی سازی بنگاههای دولتی به عنوان یک تعدیل ساختاری همه جانبه ، فشار آورده اند و چالشهای محلی نیز این فشارهایبین المللی را تشدید کرده اند.
این چالشها عبارتند از :
نیاز به تطابق با نیروهای بسیار متغیر بازار ، ایجاد فرصتهای شغلی ، افزایش سطوح درآمد و افزایش بهره وری و کارایی جهت رقابت در اقتصاد جهانی. 
توسعه ورزش و دستاوردهای اقتصادی آن در عرصه های مختلف موجب پیدایش صنعت ورزش شده است .
بنگاه ها و موسسات تجاری، صنعتی و گردشگری در بازاریابی کالا و خدمات خود، ارتباط وسیع یرا با عرصه ها و رویدادهای ورزشی برقرار کرده اند تا حدی که نقش ورزش درتوسعه اقتصادی جوامع ملل در قرن بیست و یکم در مقایسه با بازرگانی های سایر صنایع در سطح جهانی به عنصری مهم در بازار اقتصادی جهان تبدیل شده است. 
در ایران ،انقلاب و جنگ تحمیلی ،تصدی دولت را فزونی بخشید و به طور کلی اقتصاد جامعه در اختیار مدیریت دولتی قرار گرت که کاهش تولید،استفاده غیر اقتصادی از عوامل تولید ، نوسانات و توزیع غیر بهینه امکانات ارزی، جایگزینی اهداف سیاسی به جای اهداف اقتصادی ،تورم شدید و در نهایت کسر بودجه و بدهی های خارجی را برای دولت به همراه داشت .
برای رهایی از این مشکلات ، دولت دست به اجرای برنامه های تحول اقتصادی در بدنه خود زد . فشارهای بین المللی برای خصوصی سازی در ایران بخصوص بعد از سپری کردن جنگ تحمیلی و نبود یک مدل مشخص و روشن از موارد به مشکل خوردن خصوصی سازی درایران می تواند قلمداد گردد.
سهم ورزش در اقتصاد ملی، رابطه مستقیم با میزان سرمایه گذاری های انجام شده در بخش ورزش دارد که در شرایط حاضر با توجهبه محدودیها و تنگناه یی که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه ورزش کشور دارد ، در مقایسه باکشورهای توسعه یافته بسیار پایین ست.
ایجاد تعادل و پاسخگویی به نیازهای اقشار جامعه به خدمات ورزشی با میزان سرمایه گذاری دولتی در بودجه های سالیانه میسر نبوده و راه حل منطقی و مفیدی که در بسیاری از کشورها تجربه شده است،اجرای مکانیزم سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی و ترغیب و تشویق آنان دراین زمینه بوده که باعث شدهاست بار مالی دستگاه ها ، کاهش پیداکند ،از منابع موجود بهره برداری کارآمد تری به عمل آید کارایی فعالیتها گسترش پیداکند ،تجهیز منابع مالی افزایش یابد .
درآمد زایی دولت افزایش پیدا کرده و سرانجام موجبات ارتقا و کارایی و رشد اقتصادی را فراهم کند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی وکتابخانه ای می باشد که با استفاده از تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا به بررسی موانع و مشکلات خصوصی سازی در ورزش ایران می پردازد .
تحلیل گفتمان یکی از روش های تحقیق و تحلیل متداولی است که با تحلیل انتقادی ساختار و سازه های زبان و محتوای آشکار و پنهان سخنان ، مضامین اصلی و فرعی متن را برملا می سازد و به علاوه با بررسی های روندمدار امکان درک شیوه های ارتباطی و تفکری پیام دهنده را نیز مشخص می سازد.
جامعه آماری تحقیق مقالات ، مصاحبه ها و نوشته هایی است که توسط متخصصان در مورد خصوصی سازی در ورزش انجام گردیده است.
در اين تحقيق تمرکز اصلی بيشتر بر محتوا و مضمون سخنان مسئولین سابق وفعلی که به نوعی دستی در ورزش دارند در مورد خصوصی سازی در ورزش مورد نظر می باشد.
در پژوهشی ديدگاههای مديران ارشد بخش تربيت بدني در فرآيند خصوصي سازي و تعديل ساختار ورزش قهرماني در كشور مورد جستجو قرار گرفت.
براساس نتايج تحقيق، 89.2 درصد مديران ورزش كشور با تعديل ساختاري ورزش كشور از طريق خصوصي سازي موافق اند.
دکتر رسول نظری


نظرات شما

نام:  
نام خانوادگی :  
پست الکترونیکی:  
آدرس وب  
نظر شما :  

سخن روز
تحلیل گفتمان موانع خصوصی سازی در ورزش از دیدگاه کارشناسان
پیوندها
گزارش تصویری
دوره توانمند سازی رسانه و فضای مجازی 29 مهر
مسابقات دارت کارکنان ادارات استان اصفهان گرامیداشت هفته تربیت بدنی 29 مهر
مراسم عزاداری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان در دهه دوم محرم 29 مهر
معرفی پیشکسوتان
نظرسنجی
به نظر شما سهم ورزش بانوان استان اصفهان در پوشش رسانه های استان چقدر است؟


آمار بازدید سایت